Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nerd aan Huis

 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van Nerd aan Huis. hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. Nerd aan Huis: hierna te noemen NAH;
b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden NAH;
c. Opdracht: een overeenkomst tussen NAH en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;
d. Werkbon: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging aan NAH voor het te incasseren bedrag;
e. Aanmeldformulier: het formulier waarop de gegevens, van het toetredend lid en de machtiging voor de toekomstig te incasseren bedragen, worden ingevuld;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door NAH zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en NAH zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

 1. Lidmaatschap

2.1 De opdrachtgever wordt lid van NAH voordat gebruik kan worden gemaakt van de diensten van NAH.

2.2 Het lidmaatschap wordt middels het Aanmeldformulier aangegaan voor de periode van 6 maanden. Hierna wordt het lidmaatschap telkens automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij opdrachtgever het lidmaatschap opzegt per brief, e-mail of online contactformulier met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 1. Uitvoering van de Opdracht

3.1 NAH zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. NAH zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door nerds en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de voorrijkosten te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.

3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan NAH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan NAH worden verstrekt.

3.3 NAH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. NAH maakt, tenzij NAH dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever op een externe gegevensdrager, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van NAH is NAH niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

3.5 Indien NAH en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan NAH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

3.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart NAH voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

3.7 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan van het lidmaatschap door de klant is opgegeven.

3.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal NAH te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

3.9 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van NAH berust bij NAH. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

 1. Wijziging van de Opdracht

4.1 Indien NAH en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. NAH zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4.2 Tijdsinschattingen van NAH zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 1. Klachten

5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan NAH.

 1. Betaling en annulering

6.1 NAH is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de opdrachtgever afgegeven machtiging.

6.2 Betaling anders dan door middel van de door NAH aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.

6.3 Indien NAH incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

6.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever een uur het geldende tarief verschuldigd.

6.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan NAH een evenredige vergoeding verschuldigd.

 1. Tarieven

7.1 Alle door NAH vermelde tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zakelijke klanten.

7.2 NAH heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.nerdaanhuis.nl/tarieven.

 1. Verzuim

8.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover NAH niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 NAH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van NAH. Indien en voor zover op NAH enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart NAH voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

9.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.

9.4 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van NAH. Wanneer NAH aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt NAH niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. NAH verstrekt ter zake geen enkele garantie.

9.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van NAH door NAH gemonitord worden.

 1. Overmacht

10.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Rotterdam te worden voorgelegd.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com